,/g>
Twój opiekun: +48 732 705 395
0 Twój koszyk: 0,00 PLN

Twój koszyk jest pusty

Trwa wczytywanie koszyka...

Kategorie

Promocje

Ogólne warunki promocji organizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.twojaelektra.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNIE I DEFINICJE

1. Regulamin - Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki i zasady udziału w akcjach promocyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego www.twojaelektra.pl (dalej Sklep internetowy), zwanych dalej Promocją.

2. Organizator - Organizatorem Promocji jest Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-003), przy ul. Sycowskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000395459, posiadająca NIP 777-322-05-17, REGON 301937923, reprezentowana przez komplementariusza Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Organizator jest równocześnie Dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych dostarczanych przez Dostawcę/Producenta.

3. Dostawca/Producent – podmiot, w którego imieniu Organizator przeprowadza akcję promocyjną.

4. Czas trwania promocji - promocja trwa do odwołania lub do wyczerpania puli nagród w promocji (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze).

5. Uczestnik - Promocja jest skierowana do Klientów Indywidualnych (Uczestnik) tj. konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst pierwotny: Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), jak i Instalatorów (Uczestnik) tj. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn.zm.) (tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną -wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej), dokonujący zakupu Produktów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nabywający produkty objęte Promocją na warunkach określonych w Regulaminie promocji.

6. Uczestnikami Promocji nie mogą być Organizator, przedstawiciele Organizatora ani przedstawiciele Dostawcy/Producenta.

7. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

1. Promocja dotyczy produktów oznaczonych ikoną PRODUKT PROMOCYJNY oraz bannerem:Na karcie towaru biorącego udział w promocji widnieje informacja: „Ten produkt bierze udział w promocji! Przy zakupie powyżej kwoty … PLN otrzymasz gratis. Produkty biorące udział w promocji oznaczone są ikoną. Zobacz szczegóły promocji.”

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Szczegółowe zasady danej Promocji są opisane na stronie Sklepu internetowego, w zakładce Promocje, po kliknięciu przycisku Promocje z Menu poziomego.

2. Promocja polega na możliwości zakupu towaru promocyjnego za 1,23 zł brutto – w związku z jednoczesnym zakupem towaru promowanego o wartości określonej w szczegółowych warunkach danej Promocji. Rodzaj oraz wartość towarów promocyjnych, które uczestnik Promocji jest zobowiązany jednorazowo zakupić w celu nabycia prawa do zakupu towaru promocyjnego za 1,23 zł brutto określone są w szczegółowych zasadach danej Promocji.

3. W trakcie trwania promocji Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania jednego wybranego produktu. Dokonanie wielokrotności skumulowanego zakupu nie uprawnia do odbioru wielokrotności nagrody.

4. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do promocji, oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji.

6. Do zakupu towaru promocyjnego znajdują zastosowanie wszystkie zasady sprzedaży określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży ElektRa Sp. z o.o. S.k.

Wyślij wiadomość

Masz pytanie ? Skontaktuj się z nami

Zapisz się do

Naszego newslettera

Nagrody:

Logistyka:

Płatności: