Odbiór zużytego sprzętu

Szanowny Kliencie,

1. ElektRa Sp. z o.o. Sp.K. jest dystrybutorem sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku (dalej: „Ustawa”).

2. Zgodnie z art. 37 Ustawy dystrybutor:

  1. obowiązany jest do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych lub zużytego sprzętu pochodzącego ze źródeł innych, niż gospodarstwa domowe, o ile ze względu na swój charakter oraz ilość sprzęt ten jest podobny do sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
  2. dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
  3. obowiązany jest do nieodpłatnego odbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, przekazywanego przez instalatorów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji ze względu na roczne masy wytwarzanych odpadów dla każdego kodu odpadów będące poniżej mas wskazanych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531),
  4. prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. ElektRa Sp. z o.o. nie posiada zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i nie może pod rygorem nałożenia kary pieniężnej przyjmować zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadkach innych niż wskazane w pkt 2 powyżej.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą Państwo oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie każdej gminy. Adres ww punktu w Państwa gminie znajdą Państwo na stronie internetowej gminy.