Odbiór zużytego sprzętu

Szanowny Kliencie,

1. ElektRa Sp. z o.o. Sp.K. jest dystrybutorem sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku (dalej: „Ustawa”).

2. Zgodnie z art. 37 Ustawy dystrybutor:

  1. obowiązany jest do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych lub zużytego sprzętu pochodzącego ze źródeł innych, niż gospodarstwa domowe, o ile ze względu na swój charakter oraz ilość sprzęt ten jest podobny do sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych;
  2. obowiązany jest do nieodpłatnego odbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, przekazywanego przez instalatorów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji ze względu na roczne masy wytwarzanych odpadów dla każdego kodu odpadów będące poniżej mas wskazanych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531),
  3. prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. ElektRa Sp. z o.o. nie posiada zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i nie może pod rygorem nałożenia kary pieniężnej przyjmować zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadkach innych niż wskazane w pkt 2 powyżej.

Podmiot gospodarczy winien we własnym zakresie zarejestrować się w bazie BDO celem prawidłowego obiegu kart przekazania odpadu. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą winien oddać zużyty sprzęt profesjonalnemu zbierającemu w swojej okolicy, lub też w dalszym ciągu korzystać ze strony https://zuzyteoswietlenie.pl/ po spełnieniu podanych tam założeń logistycznych.